De eisen van de nieuwe generatie, de eisen van de digitale economie

Wat het betekent om te werken, is in wezen aan het veranderen. Alleen door die verandering te omarmen kan de toekomst van onze ondernemingen en haar medewerkers worden verzekerd. Want de echte bedreiging vandaag is stilstand. Hoe kunnen we werknemers ondersteunen en hen helpen met deze constante stroom van nieuwe technologieën en innovaties om te gaan?

De aandachtspunten

Het vertrouwen

Het succes van een onderneming hangt vooral af van de vraag of er voldoende balans is tussen technologie, processen én de menselijke factor. Maar wat betekenen al deze veranderingen voor werknemers die geconfronteerd worden met een heel scala nieuwe vereiste vaardigheden, nieuwe manieren van werken en de constante dreiging van automatisering? We worden geconfronteerd met werknemers die het vertrouwen in hun vaardigheidsniveau verliezen. 28% van de Europese beroepsbevolking geeft aan zich zorgen te maken over de automatisering van hun job, blijkt uit de EU-statistieken. Die angst is trouwens het grootst bij jonge mensen, die nog aan het begin van hun loopbaan staan.

De motivatie

Elke onderneming is de optelsom van haar medewerkers. De werkgever moet zich engageren om ervoor te zorgen dat de werknemer gemotiveerd is om zijn/haar job goed te doen. Er zijn meerdere factoren die ertoe bijdragen dat werknemers gemotiveerd zijn en blijven: werk-privé balans, salaris, contacten met collega’s en groeimogelijkheden.

Arbeidsproductiviteit en productiviteitsremmende factoren

Arbeidsproductiviteit is voor alle ondernemingen, nog meer dan voordien,  een belangrijk aandachtspunt. Arbeidsproductiviteit heeft weinig tot niets te maken met werkdruk, met harder werken, met beter je best doen op je werk. Nee, arbeidsproductiviteit is niets anders dan de waarde van de productie per gewerkt uur. Het is het resultaat van goed opgeleide medewerkers, de verhouding tussen het geïnvesteerde kapitaal en de ingeschakelde arbeid in het productieproces en het investeren in technologie. Maar als puntje bij paaltje komt, blijft onze economie mensenwerk. De kern van de zaak is dus meer investeren in de kennis en de vaardigheden van werknemers, ongeacht hun startniveau.  Dit gebeurt nog te weinig.  Uit een grootschalig Europees onderzoek blijkt dat nog geen kwart van de werknemers aangeeft ‘altijd’ productief te kunnen zijn op hun werkplek. Minder dan de helft geeft aan ‘regelmatig’ productief te zijn en 22% geeft aan ‘nooit of zelden’ productief te zijn. Daar zijn drie redenen voor: slecht management, inefficiënte systemen en/of processen en trage en/of inefficiënte technologie.

Het geestelijk welzijn

Geestelijk welzijn op het werk is van cruciaal belang voor elke onderneming. Want een gebrek aan geestelijk welzijn brengt kosten met zich mee, uitgedrukt in absenteïsme, presenteïsme en productiviteitsverlies. Geestelijke gezondheid beïnvloedt de wijze waarop mensen denken, communiceren, leren en groeien. Waargenomen welbevinden versterkt veerkracht en eigenwaarde. Deze componenten zorgen voor een succesvolle betrokkenheid en een hogere arbeidsproductiviteit. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst erop dat bijna de helft van alle mensen op een bepaald moment van hun leven aan een geestesziekte lijdt, terwijl naar schatting bijna 10 % van de bevolking op een bepaald moment aan depressie lijdt en 2,6 % met een psychotische stoornis kampt. Ook angst is een groot probleem. In de Europese Unie bleek dat 15 % van de mensen hulp had gezocht voor een psychologisch of emotioneel probleem, terwijl 72 % van de mensen op een bepaald moment moment in hun leven antidepressiva had genomen.

De digitale economie

Digitalisering

Onze tijd wordt gekenmerkt door verandering. Sinds de opkomst van het internet en de smartphone is de wereld in een stroomversnelling geraakt. We maken gebruik van het internet bij bijna alles wat we doen. Denk maar aan simpele zaken zoals het bestellen van een maaltijd, het bekijken van weersvooruitzichten, het kopen van een product, het delen van foto’s of het indienen van je belastingaangifte. In alle aspecten van onze economie en onze samenleving zien we de invloed van verregaande digitalisering. De internettechnologie ontketende een nieuwe industriële revolutie waarbinnen data-analyse een essentiële rol speelt. We beschikken over meer en juistere informatie. Informatie die het mogelijk maakt om controle op bedrijfsprocessen te verhogen, betere service te kunnen garanderen en een betere strategie uit te zetten. En met het Internet of Things worden steeds meer apparaten op het internet aangesloten, die nog meer data versturen. Data is daarmee de nieuwe motor voor iedere onderneming in het digitale tijdperk. Zonder digitalisering staan onze economie en onze samenleving simpelweg stil.

Nieuwe arbeidsmarkt

De digitalisering heeft uiteraard een impact op onze arbeidsmarkt. Naast het creëren van nieuwe jobs, zullen sommige jobs grondig veranderen of verdwijnen. Deze jobs zullen niet vanzelf ingevuld geraken. Uit de studie ‘Shaping the future of Work‘ van werkgeversorganisatie Agoria blijkt dat, als we geen maatregelen nemen, in 2030 maar liefst 584.000 vacatures open zullen blijven staan, met een verlies aan economische groei tot gevolg. Dat betekent dat massaal veel werknemers omscholing nodig hebben om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Upskilling heet dat en het wordt de nieuwe focus van werkgevers.

Upskilling

Upskilling (het aanleren van nieuwe vaardigheden) van medewerkers ondersteunt het productiviteitspotentieel van digitalisering. Want een onderneming die mee is met digitalisering maar niet in de vaardigheden van zijn personeel investeert, zal niet productiever zijn dan voordien. Upskilling zorgt er niet enkel voor dat je medewerkers klaar zijn voor een nieuwe invulling van hun job, maar zorgt er ook voor dat ze minder snel naar een andere werkgever vertrekken. Het investeren in je medewerkers maakt je onderneming toekomstbestendig.

De eisen van de nieuwe generatie

Bedrijven moeten zich aanpassen aan de eisen van een generatie die honger heeft naar meer kansen, meer samenwerking en een minder formeel hiërarchisch bedrijfsmodel. De moderne onderneming zoekt een balans tussen haar eigen noden en die van de werknemers. We hebben het niet over rages zoals ‘dress-down Friday’ of  het aanbieden van gratis fruit, maar over een langetermijnvisie die het fysieke, mentale en financiële welzijn van je medewerkers ondersteunt, zoals:

  • Het integreren van sport en stressverlagende activiteiten tijdens de werkuren.
  • Oog voor een comfortabele en ergonomische werkomgeving.
  • Het stimuleren van samenwerking.
  • Het flexibel omgaan met werkuren.
  • Begrip tonen voor familiale situaties en persoonlijke voorkeuren.
  • Het aanbieden van bijscholing, training en opleiding.
  • Het aanbieden van groeikansen.

Upskilling tips

Upskilling moet deel uitmaken van je bedrijfscultuur

Zorg ervoor dat het bijschaven van vaardigheden en het volgen van training/bijscholing mogelijk is voor alle medewerkers. Als het moeilijk wordt voor werknemers om te profiteren van de beschikbare leermiddelen zullen ze deze niet gebruiken. Bespreek mogelijkheden tot upskilling en verwachtingen hierrond al tijdens de onboardingsfase. Zo voelen je medewerkers zich meteen gesteund. Als upskilling inherent deel uitmaakt van je bedrijfscultuur zal een focus op het aanleren van vaardigheden en bijscholing veel makkelijker aanvaard worden. Evalueer, voor je met upskilling begint, de huidige en toekomstige vaardigheidstekorten en bespreek de verschillende oplossingen met je werknemers.

Werk met individuele leertrajecten

Iedereen heeft zo zijn eigen leervoorkeuren, dus een individuele aanpak is belangrijk. Sommige werknemers of teams zullen gedijen in een digitale leeromgeving (e-Learning), anderen hebben meer baat bij een klassikale training. Door inbreng van je medewerkers toe te staan, zet je aan tot zelfreflectie en zullen je mensen hun persoonlijke noden en doelen identificeren. Dit buigt de leerweerstand om en komt de productiviteit ten goede. Stel ook voordien het doel van de training duidelijk. Geef aan wat, zonder training, de gevolgen kunnen zijn voor de toekomst. De jobs van vandaag zijn niet altijd de jobs van morgen, dus de mogelijkheid voor een werknemer om iets nieuws te leren dat hij of zij in de toekomst kan toepassen in zijn/haar functie, is een win-win situatie.

Maak tijd vrij voor upskilling

Medewerkers moeten hun vaardigheden bijschaven, maar buiten de werkuren? Helemaal fout! Als je wilt dat werknemers productiever worden moet je eerst tijd vrijmaken voor bijscholing/training tijdens de werkdag. Deze investering zal snel renderen en versterkt de boodschap dat upskilling deel uitmaakt van de bedrijfscultuur. Bovendien zullen je werknemers de autonomie die je hen geeft om hun taken en leermomenten zelf te beheren, appreciëren. Op die manier wordt het vertrouwen in de werkrelatie bevorderd.

Werk met leersegmenten

Verwachten dat werknemers de hele dag door aan hun skills werken is een utopie. Geef hen de kans om nieuwe vaardigheden te verwerven in een tempo dat zich aan hun agenda en hun beschikbaarheid aanpast. Door een leertraject onder te verdelen in kortere segmenten, zal je vaardigheidstraining doeltreffender zijn.

Vraag om feedback

Geef je medewerkers de kans om wat ze geleerd hebben in de praktijk om te zetten. Probeer hun job, indien mogelijk, aan te passen aan hun nieuwe vaardigheden. Zo blijft het niet bij theorie en krijgt de upskilling ook echt zin. Vraag bovendien om feedback. Dit levert je niet enkel waardevolle informatie op, maar toont hen ook hoe waardevol ze als persoon in je team en als schakel in de hele ketting zijn.

Claire geeft antwoord

Heb je een vraag over upskilling en digitaal opleiden?
Stel ze aan Claire, onze L&D specialist.
Let op, geen salesvragen. Daarvoor contacteer je sales via de button onder dit invulformulier.