Diversiteit en inclusie op de werkvloer

Omgaan met verschillen

Deze maand hebben we het over diversiteit en inclusie (D&I) op de werkvloer. Een inclusieve werkomgeving heeft een cultuur die alle werknemers erkent, waardeert en verwelkomt, ongeacht hun achtergrond of kenmerken. Ook al streven veel bedrijven een inclusieve werkomgeving na, slecht weinigen slagen erin. Dit komt omdat ze enkel focussen op diversiteit tijdens het werven van nieuwe werknemers. Op de werkvloer echter worden de verschillen zoveel mogelijk genegeerd. Maar waar struisvogelpolitiek heerst, is er geen plaats voor diversiteit. Dat is jammer, want een inclusieve werkomgeving heeft alleen maar voordelen, voor de werkgever én voor de werknemer.

Lees je mee? We gaan dieper in op het verschil tussen diversiteit en inclusie, hun plaats op de werkvloer, de voordelen en de D&I trainingen die bijdragen aan het veranderen van de heersende mentaliteit.

Het verschil tussen diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie, het zijn twee concepten die met elkaar in verband staan, maar verre van uitwisselbaar zijn. Diversiteit gaat over de vertegenwoordiging of de samenstelling van een entiteit. Inclusie gaat over hoe goed de bijdragen, aanwezigheid en perspectieven van verschillende groepen mensen worden gewaardeerd en geïntegreerd in een omgeving. Een omgeving waarin veel verschillende geslachten, rassen, nationaliteiten, seksuele geaardheden en identiteiten vertegenwoordigd zijn, is divers. Om ze inclusief te maken, moeten ook de perspectieven van alle groepen worden gewaardeerd.

Heb jij een diverse én inclusieve werkplek?

Waar elke medewerker, ongeacht wie hij is of wat hij doet, zich even betrokken voelt en dezelfde steun ontvangt? Vind je diversiteit terug in alle afdelingen en in het management? Of heb je eerder, om een voorbeeld te geven, een werkplek waar 50% van de werknemers vrouw is, maar 0% van de vrouwen manager is? Of een goede algemene vertegenwoordiging van gekleurde werknemers, maar wel allemaal op dezelfde afdeling? Dit soort vragen kan je helpen om na te gaan of je werkomgeving al dan niet divers en/of inclusief is.

De voordelen van een D&I beleid

Een diverse en inclusieve bedrijfscultuur is niet alleen een morele en ethische keuze.
Het levert ook voordelen op, voor de onderneming en voor het personeel.

Voordelen

 • Je vermindert personeelsverloop en aanwervingskosten.
  Werknemers gaan minder snel weg in ondernemingen met een inclusieve werkcultuur. Dat is logisch want, wanneer je de cultuur waardeert en je geaccepteerd voelt, neemt je werktevredenheid toe en ben je minder geneigd op zoek te gaan naar iets nieuws. Een ongelijk speelveld op de werkvloer is een brandend lontje dat vroeg of laat tot ontploffing komt. Meestal gaat het niet eens om bewuste voortrekkerij. Een inclusieve werkcultuur vermindert dus aanzienlijk de kosten die gepaard gaan met het aantrekken, aannemen en behouden van medewerkers.
 • Je genereert meer ideeën.
  Een inclusieve cultuur zorgt voor betrokken medewerkers. Want, in een omgeving waar je je gewaardeerd voelt om wie je bent en wat je doet, ben je creatiever. Creativiteit is een belangrijk ingrediënt voor innovatie, groei en transformatie. Het zorgt voor een agile mindset, het maakt medewerkers wendbaarder omdat ze meer gaan openstaan voor nieuwe ideeën en voor verandering. Dit verbetert de samenwerking tussen teams en mensen onderling en heeft daardoor weer een invloed op de productiviteit van een onderneming.
 • Je trekt topkandidaten aan.
  Bedrijven die een inclusieve werkcultuur bieden, ontwikkelen een reputatie bij mensen die op zoek zijn naar een nieuwe job. Onderschat nooit de kracht van positieve recensies en mondelinge aanbevelingen. Tevreden medewerkers zullen ook met plezier openstaande vacatures met kennissen delen. Een inclusieve werkcultuur zorgt er dus voor dat je kunt samenwerken met getalenteerde mensen met verschillende achtergronden.

Voor ons staat Onyx gelijk aan expertise, creativiteit en begeleiding. Zij hebben ons e-Learning portaal opgestart. Ook in de toekomst werken we zonder twijfel weer met hen.

Onyx bleek ook een partner die geëngageerd mee dacht, die zelf kort op de bal speelde en die flexibel wist om te gaan met ‘last-minute’ wijzigingen! Het was een prettige en professionele samenwerking die én door de contacten met de projectleider én door het gebruik van het Onyx-communicatieplatform vlot verliep!
Wij gaan voor de productie van een volgende e-learning opnieuw met Onyx in zee!

Onyx is  een open-minded bedrijf dat met de klant meedenkt.
Ze staan open voor opbouwende kritiek. Het is een fijne samenwerking die hopelijk nog lang standhoudt.

Onyx leverde e-Learning van topkwaliteit. Correcte, snelle en professionele begeleiding. Wij werken in de toekomst vweer met hen!

Proactieve, uitdagende en commerciële drive zorgden voor het succes van het project. De communicatie was erg goed en deadlines werden gehaald. De teamleden waarmee wij werkten, waren stuk voor stuk echte professionals.

Nog voor er iets werd opgeleverd, wist ik al dat we goed gekozen hadden door met Onyx in zee te gaan. Het enthousiasme en de passie – zowel tijdens de eerste verkennende gesprekken als nadien in de ontwikkeling – weerspiegelen perfect hun kennis van zaken en gedrevenheid.

Tijdens het ontwerpen van een e-learning hebben we gebruik gemaakt van de expertise van Onyx. Met Onyx is het fijn zaken doen omdat zij scherp de voortgang controleren en zich inleven in de klant. Zo hebben we uiteindelijk het eindproduct waar we erg blij mee zijn.

Het resultaat overstijgt onze verwachtingen. De grote hoeveelheid informatie werd omgezet in een mooi ogende virtuele training. Onze trainees hebben de boodschap voor de volle 100% begrepen. Het gebruik van het platform verloopt uitstekend, ook voor de administratieve kant.

Onyx heeft al meerdere e-learning modules voor ons ontwikkeld. Ze begrijpen onze noden, houden zich aan een strakke planning en denken oplossingsgericht. Dit alles zorgt voor een mooi eindresultaat.”

De (we helpen je op)weg naar een inclusieve werkcultuur

Het creëren van een inclusieve werkplek vraagt om de expliciete wil om van diversiteit een succes te maken. Dit doe je door het stellen van concrete doelen, het uittekenen van eenstructuur, het inzetten van deskundigheid en het scheppen van een klimaat waarin diversiteit tot leven komt.

 1. Begin met het opstellen van een businesscase
  Om te kunnen investeren in een inclusieve werkplek is het belangrijk dat het management inclusief de wergever, dit ondersteunt. Stel een HR businesscase op, waarin je de voordelen en de benodigde investeringen, goed onderbouwt. Dit zal je helpen om het management te overtuigen. Bovendien dient een goed opgezette businesscase ook als sturingsinstrument, waarmee je de voortgang van het project beoordeelt en bijstuurt.
 2. Bepaal de SMART- doelstellingen
  SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Als je inclusie-doelstellingen met deze methode opstelt, worden ze duidelijk en concreet.  Stel een SMART-doelstelling op voor werving, instroom en doorstroom van medewerkers. Formuleer organisatiedoelstellingen naar de samenleving toe: waarden van de organisatie en doelen over profilering en gewenst imago. Het middenmanagement vervult een cruciale rol bij het sturen van teams. Zorg dat je doelstellingen dus ook voor hen toepasbaar zijn.
 3. Maak het  effectief en objectief
  Zorg dat de maatregelen die je treft en de instrumenten die je inzet, doelgericht en toegankelijk zijn.
  Stel open, breed toegankelijke selectieprocedures en objectieve selectiecriteria op, om een inclusieve instroom te garanderen. Zorg voor empowerment van minderheidsgroepen door coaching, netwerken en het inzetten  van D&I-training. Maar vergeet niet, inclusief werken blijft maatwerk: beschikbaarheid van instrumenten en procedures zegt niets over het gebruik ervan. De verankering van D&I-beleid is een belangrijke voorwaarde voor het bereiken en behouden van duurzame resultaten.
 4. Creëer draagvlak
  Zowel minderheids- als meerderheidsgroepen moeten het belang van inclusie op de werkplek begrijpen. Het moet duidelijk zijn wat het bedrijf doet om D&I te ondersteunen en wat de meerwaarde van deze aanpak is.
  Draagvlak ontstaat vooral uit duidelijke doelen en richtlijnen van het management en mag niet als vrijblijvend worden ervaren. Doe dit door je D&I-beleid te verankeren in de bedrijfsprocessen. Investeer in bewustwording over het belang van D&I voor de eigen organisatie en het eigen werk. Maak je medewerkers ook bewust van de valkuilen en knelpunten.
 5. Communiceer
  Het is belangrijk om zowel intern als extern te communiceren over je D&I-beleid. De interne communicatie draagt bij aan het creëren van draagvlak binnen de organisatie.  Het extern communiceren zorgt voor een duidelijke positionering en helpt bij het aantrekken van competente medewerkers.
 6. Schep een gunstig werkklimaat
  Een gunstig klimaat waar tijd en energie gestoken wordt in inclusief werken, draagt bij aan het realiseren van een divers personeelsbestand. Een werkklimaat waarin zowel minderheids- als meerderheidsgroepen zich gerespecteerd voelen draagt bij aan binding en betrokkenheid van medewerkers (veiligheid en waardering). Om dit te bekomen moet je oog hebben voor de verschillen en een veilige omgeving verzekeren, waart het maken van fouten niet afgestraft wordt. Zo zullen je medewerkers gemakkelijker hun kennis delen, wat leidt tot betere teamprestaties.
 7. Evalueer de resultaten
  D&I wordt concreet gemaakt via de beleidscyclus van de organisatie, niet via een projectmatige aanpak, maar op alle niveau’s. Leg vast welke doelstellingen op afdelingsniveau worden nagestreefd en hoe een afdeling dit tracht te bereiken. Evaluatie en monitoring geven inzicht in welke maatregelen effectief zijn en waar bijgestuurd moet worden.
 8. Leiderschap is cruciaal
  Het gedrag en de activiteiten van leidinggevenden spelen een belangrijke rol. Wat zijn de kenmerken van goed D&I-leiderschap?  Het (h)erkennen van individuele verschillen, het op zich nemen van een voorbeeldrol, het creëren van draagvlak en het verzekeren van een veilige omgeving waar men kan leren van fouten. Specifieke leiderschapscompetenties, zoals empathie, open mind, flexibiliteit en het vermogen om groepsprocessen binnen diverse teams te vergemakkelijken, zijn belangrijk.

D&I training

Er zijn grofweg twee soorten diversiteitstraining: bewustwordingstraining en vaardigheidstraining. Bij de eerste gaat het erom mensen bewust te maken en hen te helpen de wereld te zien door de ogen van iemand van een andere leeftijd, een ander ras, geslacht, enz. Diversiteitstraining omvat specifieke oefeningen om mensen te helpen vaardigheden op te bouwen, zoals beter communiceren met mensen van verschillende achtergronden en het verminderen van onbewuste vooroordelen in hun besluitvorming. We geven je 10 populaire voorbeelden van D&I-training.

 • Culturele gevoeligheid
  Training die leden van een dominante groep in jouw organisatie helpt te begrijpen hoe ze zich beter kunnen inleven in collega’s van ondervertegenwoordigde culturen, achtergronden of identiteiten.
 • Onbewuste vooroordelen
  Dit is een van de meest gevraagde D&I-trainingen en daar is een goede reden voor. Onbewuste vooringenomenheid betekent dat we denken dat mensen die denken, eruitzien en zich gedragen zoals wij, veiliger/beter zijn dan mensen die dat niet zijn of doen. Deze manier van denken wordt vaak beschouwd als een van de grootste belemmeringen voor diversiteit. Dit soort training is gericht op het blootleggen en identificeren van de onbewuste manieren waarop we ons schuldig maken aan bevooroordeeld of onderdrukkend gedrag en praktijken.
 • Inclusief management
  Training die leidinggevenden helpt om discriminerende of onderdrukkende managementpraktijken te herkennen en bevooroordeelde systemen op de werkplek te “ontmantelen”.
 • Anti-onderdrukking is een vorm van training die werknemers leert hoe ze onderdrukking kunnen herkennen en hoe ze actief collega’s kunnen ondersteunen. Dit type training behandelt vaak onderwerpen als antiracisme, antiseksisme, anti-transfobie en meer.
 • Generatie Diversiteit
  Als je openstaat voor de behoeften van zowel de jongere als oudere generaties, leidt dit tot een productieve werkomgeving. Deze training geeft inzicht in de eigenschappen, overtuigingen en levenservaringen die elke generatie kenmerken en hoe die van invloed zijn op hoe ze werken, communiceren en op veranderingen reageren.
 • Opzettelijke inclusie
  Training die doelgerichte actie-gebaseerde plannen omvat die gericht zijn op het aanzetten tot positieve veranderingen. Opzettelijke inclusie helpt werknemers te beseffen dat ze allemaal verantwoordelijk zijn voor het creëren van een inclusieve werkplek..
 • Microagressie
  Training die je leert hoe non-verbale, verbale of omgevingsgerelateerde beledigingen of onwaarheden, kunnen overkomen als denigrerend of vijandig en wat de negatieve gevolgen zijn.
 • LGBTQ+
  De LGBTQ+ gemeenschap strijdt al geruime tijd voor gelijke kansen. Deze training heeft tot doel om begrip te kweken. Je leert meer over ongepast taalgebruik, stereotypering en aannames met betrekking tot lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders op de werkplek. Je komt meer te weten over de LGBTQ+ geschiedenis en cultuur, evenals over het organisatiebeleid en de wetgeving die van invloed is op LGBTQ+ collega’s.
 • Omstandersinterventie
  Training die je aanleert hoe je ongepast gedrag op de werkplek kunt stoppen voordat het overgaat in intimidatie. Dit onderwerp moet worden gebruikt om een gevoel van collectieve verantwoordelijkheid onder werknemers te creëren.

Wil je meer weten over onze D&I trainingen op maat? Neem gerust contact met ons op. We zijn tijdens de kantooruren bereikbaar op het nummer +32 9 269 80 21 of via het mailadres [email protected]